[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านจะหลวย ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
HSK | TOEFL | TOEIC  
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ
การศึกษาทางไกลฯ

  
ประวัติโรงเรียน  
 

       ประวัติโรงเรียน

                     โรงเรียนบ้านจะหลวยตั้งขึ้นเมื่อวันที่  16  กันยายน  พ.ศ. 2487  โดยมีคณะกรรมการเมืองบุรีรัมย์เป็นผู้จัดตั้ง  ทางราชการได้แต่งตั้งนายนัย  สุจิมา  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก มีครู 1 คน  นักเรียน  70  คน  สถานศึกษาเป็นอาคารหลังเดียว ราษฎรบ้านจะหลวยเป็นผู้สร้างขึ้น มอบให้เป็นที่อาศัยเรียน ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
                      เดิมโรงเรียนนี้ ตั้งอยู่ด้วยเงินช่วยเหลือการประถมศึกษา ซึ่งรัฐบาลได้จ่ายเป็นเงินเดือนครู และค่าใช้จ่ายอื่น  รับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์บังคับให้นักเรียนตามพระราชบัญญัติการประถมศึกษา พ.ศ.2474 เข้าศึกษา  การจัดการศึกษาเป็นแบบสหศึกษา ดำเนินการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4      วันที่  1 ตุลาคม  2509  โรงเรียนบ้านจะหลวยได้โอนย้ายจากกระทรวงศึกษาธิการมาสังกัดอยู่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  กรมการปกครองมหาดไทย

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านจะหลวย  ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 12 บ้านโนนเกตุ  ตำบลร่อนทอง
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150 โทร 044-780978 มีเนื้อที่จำนวน  14 ไร่ 1 งาน
90 ตารางวา
ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่เนินสูง
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6
มีเขตพื้นที่บริการ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านจะหลวย หมู่ 3   2. บ้านโนนเกตุ หมู่ 12
วิสัยทัศน์
โรงเรียนบ้านจะหลวยมุ่งจัดการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามมาตรฐานการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา สืบสานประเพณี รักษาสิ่งแวดล้อมและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษาโดยชุมชนมี ส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
 
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา -  ประถมศึกษาปีที่ 1-6
2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ตามนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอน
3. จัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
5. จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยเน้นบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชน

เป้าประสงค์
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานที่กำหนด
2. นักเรียนมีความรู้ และทักษะตามหลักสูตร รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
3. นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
4. ครูมีความรู้ ความสามารถ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของชุมชน
6. ผู้บริหารตระหนักในบทบาทหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2.ซื่อสัตย์สุจริต
3.มีวินัย
4.ใฝ่เรียนรู้
5.อยู่อย่างพอเพียง
6.มุ่งมั่นในการทำงาน
7.รักความเป็นไทย
8.มีจิตสาธารณะ
 

อักษรย่อ
            อักษรย่อของโรงเรียนบ้านจะหลวย  คือ  ต.จ.ล.

  ตราสัญลักษณ์
ดอกจะหลวย
 
ปรัชญา
            สุขา สง ฆสส สา มคคี  ความหมาย ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะก่อให้เกิดสุข
 
 คำขวัญ
            ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ร่วมกิจกรรมกับชุมชน

  สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน คือ แดง - ขาว
 แดง  หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง 
 ขาว   หมายถึง ความหนักแน่น เข้มแข็ง อดทน  

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน 
 พระพุทธรูปประจำโรงเรียนบ้านจะหลวย มีนามว่า
" พระพุทธมหามุนีศรีศากยทศพลญาณประธานสันติสุข "